فردریش نیچه :

 

 

کسانی که نمی توانند موسیقی را بشنوند گمان می برند آنها که می رقصند دیوانه اند

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
هادی

براستی در اندیشه گری به لحاظ شھامت ھنوز ھیچ بشری به مقام نیچه نرسیده است. نام «روشنفکر» فقط لایق نیچه است زیرا تا ھستۀ مرکزی سلولھای مغزش روشن بود و کار می کرد. او آنقدر از مغزش کار کشید که مغزش آب شد و روان گردید و سپس حدود ده سال دراز کشید و در خود شنا کرد . و این قدرت حیرت آور ذھنی در نیچه از این بابت بود که وی مغزش را از ھر تعھّد و مسئولیّتی رھا ساخت . او اسوۀ آزاد اندیشی است . مغزی آزادتر از نیچه تاکنون پدید نیامده است. ھیچ بشری نتوانسته است از مغزش تا این حدّ استفاده کند که نیچه کرده است . و تا زمانی که دل یک انسان به اندازۀ کافی « مؤمن » نباشد مغزش نمی تواند تا این حدّ خلاّق و جسور و بی پروا باشد. اندیشۀ علی (ع) نیز ھمینطور بود . ھمواره کافرانه ترین اندیشه ھا از مؤمن ترین دلھا برمی خیزد . مثل مولای رومی . ذات اندیشه کافر است و اندیشه ای که فعّالتر باشد کفرش را عیانتر می سازد و این صدق اندیشه است که محصول ایمان دل می باشد . در تاریخ جدید جھان به لحاظ کلام انسانی صدیق تر از نیچه وجود ندارد . براستی انسانی دوست داشتنی تر از نیچه نیافته ام . شرافت و شھامت ھر دو در حدّ کمالش