دی 93
2 پست
تیر 93
2 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
دی 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
20 پست
ناشناس
1 پست
علی_(ع)
6 پست
آلبرکامو
9 پست
حافظ
2 پست
نیچه
5 پست
مثل_چینی
1 پست
شکسپیر
3 پست
اپیکتتوس
1 پست
بالزاک
1 پست
افلاطون
1 پست
محمد_(ص)
2 پست
بوالو
1 پست
لارشفوکو
1 پست
سقراط
1 پست
روسو
1 پست
بوذرجمهر
1 پست
سعدی
1 پست
پوشکین
1 پست
تورو
1 پست
حجازی
1 پست
چرچیل
1 پست
گارنیلد
1 پست
مثل_روسی
1 پست
کنفسیوس
1 پست
کانت
1 پست